Surat Edaran Tahun 2019

Bil Perkara Muat Turun
1. SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 1 TAHUN 2019: GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KOD CARTA AKAUN ASAS AKRUAN (CAA) BAGI PENGKELASAN INVENTORI DI BAWAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  
  Perkara : Garis Panduan Pengunaan Kod Carta Akruan (CAA) 2019
2.

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 2 TAHUN 2019

 
  2.1 Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Dan Pegawai Perubatan Pakar Di Kementerian Kesihatan Malaysia (EKLWBB)
  2.1.1 Borang Ms-Excel
  2.2 Perkara : Pindaan Borang Bagi Penyata Tuntutan Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar
  2.2.1 Borang Pindaan 2020
  2.2.2 Senarai Pekeliling dan Berkuatkuasa
3.

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 3 TAHUN 2019

 
  Perkara : Garis Panduan Tatacara Perakaunan Terimaan Hasil Terdahulu Dalam Sistem iGFMAS
  2.1 Lampiran B (Ms-Excel)
4. SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 4 TAHUN 2019
 
  Perkara : Garis Panduan Pengurusan Terimaan Secara Elektronik Bagi Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) & Refugee Medical Insurance (REMEDI)