Dasar Dan Objektif Kualiti

DASAR KUALITI BAHAGIAN AKAUN

 1. Bahagian Akaun komited untuk memberikan perkhidmatan perakaunan dan kewangan yang berkualiti di Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mencapai keperluan pelanggan melalui MS ISO 9001:2008 dan penambahbaikan berterusan Sistem Pengurusan Kualiti.


OBJEKTIF KUALITI (berdasarkan Piagam Pelanggan)

 1. Memproses 98% baucar bayaran yang lengkap diterima dengan segera dan tidak melebihi tempoh 4 hari kelendar untuk membantu penerima menguruskan kewangannya dan secara tidak langsung membantu menjana ekonomi negara.
 2. Memproses gaji penjawat awam dan menghantar maklumat ke bank 3 hari bekerja sebelum tarikh gaji dan membayar potongan kepada agensi berkaitan selewat-lewatnya 5hb bulan berikutnya.  Ini akan membantu penjawat awam menguruskan tanggungannya dan agensi menguruskan aliran wang tunainya.
 3. a) Menjana laporan perakaunan  bulanan pada hari pertama bekerja bulan berikutnya daripada Sistem GFMAS dan memaklumkan kepada Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat(BPTM), Jabatan Akauntan Negara Malaysia pada hari yang sama.
  b)  Membuletinkan kepada Pusat Tanggungjawab  dalam eSPKB sebagai pemberitahuan bahawa  eLaporan adalah  sedia untuk dicetak sehari selepas JANM memuatnaik data ke web eLaporan. Perkara ini dilakukan bagi membolehkan PTJ menyemak ketepatan transaksi yang diperakaunkan melalui penyesuaian antara rekod PTJ dan Laporan Perakaunan.
 4. Mengeluarkan Laporan Naziran dalam tempoh 7 hari dari tarikh Mesyuarat Penutup bagi membolehkan tindakan pembetulan dan penambahbaikan diambil dengan sertamerta oleh PTJ.
 5. Laporan Analisa kehadiran penjawat awam di Bahagian Akaun disediakan dan dihantar ke Bahagian Khidmat Pengurusan selewat-lewatnya pada 10 hb bulan berikutnya bagi memantau ketepatan masa kedatangan warga Bahagian Akaun.
 6. Menyediakan LaporanPembayaran Bil  dalam 14 hari bagi semua PTJ KKM untuk dimajukan  kepada KSN, KSU dan Ketua PTJ pada setiap bulan selewat-lewatnya 5 hb bulan berikutnya untuk membantu pihak pengurusan memantau dan mengambil tindakan penambahbaikan bagi memastikan 100% pembayaran bil dalam tempoh 14 hari; AP 103(a).
 7. Menyemak dan mengumpul data keperluan dana harian untuk dibuat permohonan ke Jabatan Akauntan Negara Malaysia sebelum 11 pagi setiap hari bekerja, ini untuk memastikan Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai dana yang mencukupi bagi melaksanakan pembayaran.
 8. Maklumbalas terhadap aduan/pertanyaan daripada PTJ berkaitan Sistem eSPKB  dan eTerimaan melalui Sistem eBantuan dalam tempoh 4 hari bekerja bagi membantu PTJ menjalankan tugas dengan cekap.
 9. Minit mesyuarat hendaklah disediakan dan disahkan dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh mesyuarat bagi memastikan tindakan yang patut diambil dapat dilaksanakan oleh Bahagian/unit/pegawai yang terlibat.